Προμελέτη σύγχρονης Αριστοτελικής Πολιτείας (β) – Σελίδα 4 – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Προμελέτη σύγχρονης Αριστοτελικής Πολιτείας (β)

Κρατικός Προϋπολογισμός

Το Εθνικό Προβουλευτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο για την συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του επομένου έτους. Ιδιαίτερα καθορίζονται οι παράμετροι (συντελεστές κ.λ.π.) του φορολογικού συστήματος, καθώς και οι στόχοι των δράσεων που χρηματοδοτούνται με τους Ε.Α.Φ.Κ.

Επίσης καθορίζονται τα κατά φόρο ποσοστά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τα αντίστοιχα για τα Υπουργεία.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός, ως εξέχων Νόμος, τίθεται σε Πολιτικό Διάλογο και εγκρίνεται με δημοψήφισμα.

Εκτιμάται ότι η προτεινόμενη διαδικασία, σε συνδυασμό με την απλότητα του φορολογικού συστήματος και την προβλεψιμότητα των εσόδων του, εξασφαλίζουν βέλτιστη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

 .

Δημοτικές αποφάσεις

Με αντίστοιχη διαδικασία λαμβάνονται οι μείζονες δημοτικές αποφάσεις, υπό τον συντονισμό του Δημοτικού Προβουλευτικού Συμβουλίου. Εγκριτική Εξουσία είναι οι οικείοι Κοινοτάρχες. Για τον Δημοτικό Προϋπολογισμό γίνεται δημοψήφισμα.

.

Πολιτικός Έλεγχος

Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Εξουσίας είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της Κυβέρνησης, και ιδιαίτερα της νομιμότητας των ενεργειών της, καθώς και της συνέπειας προς την αντίστοιχη δήλωση αποστολής και την Πολιτική Ηθική. Ειδικότερα, η τήρηση του οικείου ετήσιου Προϋπολογισμού.

Αντίστοιχα προς τα Προβουλευτικά Συμβούλια, εκλέγονται τα Ελεγκτικά Συμβούλια, που συναποτελούν το 40μελές (5Χ5+15=40) Εθνικό Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Όλα τα Ελεγκτικά Συμβούλια εκλέγονται ταυτόχρονα με γενικές εκλογές σε όλη τη Χώρα ανά τετραετία. Προτείνεται οι εκλογές να γίνονται εναλλάξ (ανά διετία) με τις εκλογές για Προβουλευτικά Συμβούλια. Εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική και η ψηφοφορία γίνεται ανεξάρτητα κατά Συμβούλιο. Οι παρατάξεις καταθέτουν ρητή και ειδική διακήρυξη αρχών.

Οποιαδήποτε πολιτική καταγγελία έχει σχέση με εν ενεργεία πολιτικό πρόσωπο με εκτελεστικά καθήκοντα εισάγεται για συζήτηση στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Υπουργείου. Το Συμβούλιο ενεργεί κατά την κρίση του έρευνες και διαμορφώνει την σχετική πρότασή του, καθώς και τα τυχόν εναλλακτικά σχέδια αποφάσεων, με το αντίστοιχο σκεπτικό.

Τα διαμορφωμένα τελικά σχέδια απόφασης επί της καταγγελίας τίθενται στην κρίση του Εθνικού Ελεγκτικού Συμβουλίου, το οποίο συζητά επί των σχεδίων αποφάσεων. Ιδιαίτερα, κρίνει την πληρότητα των σχεδίων αποφάσεων και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Ακολουθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκπροσώπων των Δήμων. Ως εκπρόσωπος προτείνεται ο Δήμαρχος, μετά από απλή γνώμη του Δημοτικού Νομοφυλακτικού Σώματος.

.

Κρατικός Απολογισμός

Το Εθνικό Ελεγκτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο για την συζήτηση του Κρατικού Απολογισμού του προηγουμένου έτους. Ιδιαίτερα αξιολογείται η ευστοχία των παραμέτρων (συντελεστές κ.λ.π.) του φορολογικού συστήματος, καθώς και η αντικειμενική επίτευξη των στόχων των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν με τους Ε.Α.Φ.Κ.

Επίσης αξιολογείται η ευστοχία των κατά φόρο ποσοστών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τα αντίστοιχα για τα Υπουργεία.

Ο Κρατικός Απολογισμός, ως εξέχων Νόμος, τίθεται σε Πολιτικό Διάλογο και εγκρίνεται με δημοψήφισμα.

Εκτιμάται ότι η προτεινόμενη διαδικασία, σε συνδυασμό με την απλότητα του φορολογικού συστήματος και την καθαρότητα των εσόδων του, εξασφαλίζουν βέλτιστη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

 .

Δημοτικός έλεγχος

Με αντίστοιχη διαδικασία λαμβάνονται οι μείζονες δημοτικές αποφάσεις, υπό τον συντονισμό του Δημοτικού Ελεγκτικού Συμβουλίου. Εγκριτική Εξουσία είναι οι οικείοι Κοινοτάρχες. Για τον Δημοτικό Απολογισμό γίνεται δημοψήφισμα.

Το Δημοτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο προτείνεται 5μελές.

.

Δημόσια ψήφος

Ψηφίζουμε μυστικά και ηλεκτρονικά, αλλά το τί ψήφισε ο καθένας μας δημοσιοποιείται μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Ειδική ηλεκτρονική υποδομή απλοποιεί τον τρόπο διεξαγωγής ψηφοφοριών, αποκλιμακώνει το κόστος τους, διασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία τους. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει στους ειδικούς δημοτικούς χώρους σε όποιο σημείο της Επικράτειας βρίσκεται την ημέρα της ψηφοφορίας.

Δημοψηφίσματα, τοπικά ή εθνικά, ειδικά οργανωμένα από την Προβουλευτική ή την Ελεγκτική Εξουσία, καθιστούν την άμεση δημοκρατία όχι μόνο πράξη, αλλά και πράξη κοινωνικής ευθύνης.

Οι εκλογές για όλα τα ομοειδή συλλογικά όργανα της Χώρας, προτείνεται να γίνονται σε ταυτόχρονες εθνικές εκλογές ανά τετραετία. Τα ψηφοδέλτια είναι διαφορετικά για κάθε συμβούλιο. με απλή αναλογική.

Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφοριών εξασφαλίζει άνετη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, χωρίς γραφειοκρατία και έξοδα, και χωρίς κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο. Και τα αποτελέσματα εξάγονται σε δευτερόλεπτα.

Για περισσότερα βλ. κείμενο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (σελ.29 κ.ε., κεφ. «Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» και «ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»).

.

Ανακεφαλαίωση

Είδαμε 16 συνολικά νέες αντιλήψεις που προτείνονται για βασικά ζητήματα του θεσμικού πλαισίου της Χώρας μας.

Οι 5 αφορούν θεμελιώδη οικονομικά ζητήματα (Αξίες, Ανάπτυξη, Εθνικό νόμισμα, Άμεση φορολογία, Φορολογία της κατανάλωσης).

Οι 2 (Ηλεκτρονική προτυποποίηση διαδικασιών, Κρατικός έλεγχος νομιμότητας) αφορούν σημαντικές αναβαθμίσεις υφισταμένων αντιλήψεων για βασικές κρατικές λειτουργίες.

Οι 3 (Κράτος Πρόνοιας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυβέρνηση) οριοθετούν την Κεντρική Εξουσία απέναντι στην Κοινωνία και τις τοπικές κοινωνίες, προδιαγράφοντας επιτελικό Κράτος.

Οι 4 (Διάκριση των εξουσιών, Εκτελεστική Εξουσία, Νομοθετική Εξουσία, Πολιτικός Έλεγχος) αφορούν το Πολίτευμα, την Ελληνική Πολιτεία.

Τέλος, οι 3 (Πολιτική Ηθική, Πολιτικός Διάλογος, Δημόσια ψήφος) αφορούν την καρδιά της πολιτικής μας διαγωγής. Μία άλλη Ελλάδα.

Για κάθε μία από τις 16 νέες αντιλήψεις είδαμε σε γενικές γραμμές τους αντίστοιχους θεσμούς, την προδιαγραφόμενη λειτουργία τους, μία στοιχειώδη σύγκριση με τα ισχύοντα και τις αντίστοιχες εύλογες προσδοκίες.

Στα πλαίσια αυτά είδαμε ιδιαίτερα πώς θα εγκρίνονται οι Νόμοι, ο Κρατικός Προϋπολογισμός και ο Κρατικός Απολογισμός. Επίσης, αντίστοιχα, πώς θα παίρνονται Δημοτικές αποφάσεις και πώς θα εγκρίνονται ο  Δημοτικός Προϋπολογισμός και ο Δημοτικός Απολογισμός.

.

Για οραματιστές μόνον

Ο αναγνώστης που βρίσκει ενδιαφέρουσα την πρόταση, καλείται να ακολουθήσει το σύστημα του Γάλλου Ντεκάρτ : ιδέα καθαρή και διαχωρισμένη (idée claire et distinct). Χρειάζεται να απομονώσει μία-μία τις 16 επί μέρους προτάσεις, και να τις κρίνει θεωρητικά και πρακτικά. Αν είναι δίκαιες, ορθολογικές φυσικές. Και αν είναι εφαρμόσιμες και λειτουργικές. Αναλόγως, θα κρίνει αν θα μελετήσει περαιτέρω τις προτάσεις, ανατρέχοντας στις παραπομπές.

Στη συνέχεια θα κρίνει τις 5 ομάδες νέων αντιλήψεων, ως επί μέρους σύνολο. Και, τέλος, θα κρίνει το γενικό σύνολο, “την turn key solution”. Δεν είναι κάτι απλό. Θέλει προσπάθεια και χρόνο. Έτσι μόνο μπορεί να σχηματίσει άποψη – αν θέλει ! – για το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται σε ένα εκτεταμένων πλέγμα θεσμών και σχέσεων.

Σε αυτή τη φάση, στην φάση της προμελέτης, ζητούμενο είναι η αξιολόγηση του Οράματος. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τον κόσμο μας με άλλα μάτια.

Σε αυτό θα συμβάλει και το επόμενο άρθρο, όπου θα δούμε εύλογες προβλέψεις για την Νέα Ελλάδα, καθώς και την «άνιση» σύγκριση, σημείο-προς-σημείο και συνολικά – με το πολίτευμα της Ελβετίας.

.

Επίλογος

Η πρόταση συνιστά απόπειρα επαναφοράς των αρχαιοελληνικών αντιλήψεων περί Κράτους, Δήμων και Πολιτείας, με προσαρμογή στις σύγχρονες ακραία ανταγωνιστικές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

Κάποιος που κρίνει εύκολα και κατακεραυνώνει τις διάχυτες σημερινές αντιστάσεις και συμπεριφορές, θα χρειασθεί να κρίνει και κάτι δυσκολότερο. Μήπως κρίνει την συμπεριφορά χωρίς να αξιολογεί ότι είναι συμπεριφορές απέναντι σε «νόμους κακώς κειμένους», παντελώς ακατάλληλους για την Ελλάδα ; Και μήπως δεν είναι και τόσο εύκολο να προβλέψει την συμπεριφορά απέναντι σε «νόμους καλώς κειμένους» ;

Ήδη, όπως ανέφερα παραπάνω, πυκνώνουν οι «ηγετικές φωνές από τα κάτω».

Στα πλαίσια αυτά, καλώ και πάλι τους διαδικτυακούς φίλους σε μεθοδική προσπάθεια για «Αναζήτηση του αυτονόητου». Και, κόντρα στους πάμπολλους «ευφυείς προχειρολόγους», αλλά και στα αισθήματα απαισιοδοξίας, το μήνυμά μου είναι ακριβώς μία απλή φράση από το μυθιστόρημα «Χίμαιρα» του Τζων Μπαρθ :

.

«Το κλειδί του θησαυρού είναι ο ίδιος ο θησαυρός» !

.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Γίνε Μέλος
Αγοράζοντας μια συνδρομή, στηρίζεται τη προσπάθειά μας και γίνεστε ενεργό μέλος της ομάδας μας (κίνημα). Θα λάβετε και τα δύο παρακάτω πλεονεκτήματα:

1. Θα μπορείτε να μελετάτε τα άρθρα/αναλύσεις χωρίς να βλέπετε διαφημίσεις (χωρίς περισπασμούς δηλαδή).

2. Θα μπορείτε να τα εκτυπώνετε ή/και να τα αποθηκεύετε σε μορφή PDF (για να τα έχετε πάντα δικά σας).

Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×
Don`t copy text!