Προμελέτη σύγχρονης Αριστοτελικής Πολιτείας (β) – Σελίδα 2 – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Προμελέτη σύγχρονης Αριστοτελικής Πολιτείας (β)

Αξίες

Πυλώνας του νέου αξιακού συστήματος είναι το «Ρεαλιστικό σύστημα», που διασφαλίζει κατά τεκμήριο εύλογο διοικητικό καθορισμό της αξίας περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, μεταφορικά μέσα, επιχειρήσεις).

Βασίζεται σε ειδική ηλεκτρονική δήλωση του δικαιούχου. Πλέγμα διατάξεων διαμορφώνει συνθήκες υπό τις οποίες ο δικαιούχος έχει συμφέρον να αποτιμά ρεαλιστικά την αξία του κάθε περιουσιακού του στοιχείου. Η τυχόν αμφισβήτηση της δήλωσης από την αρμόδια Εφορία τίθεται σε βάση ισοτιμίας. Τυχόν εμμένουσα διαφορά λύνεται στα δικαστήρια.

Βάσει του ρεαλιστικού συστήματος φορολογείται η περιουσία. Η φυσική ανθρώπινη τάση για απόκρυψη της αξίας από τον φορολογούμενο αντισταθμίζεται και από τις ρυθμίσεις για την ευρύτερη ισχύ της δήλωσης. Η φορολογική αξία τον συνοδεύει σε κάθε περίπτωση (δικαστήρια, τράπεζες, ασφάλειες κ.λ.π.).

Το ρεαλιστικό σύστημα βάζει σε άλλο ηθικό επίπεδο τις σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιερώνοντας συστηματικά και αποτελεσματικά την αξιοπρέπεια.

Για περισσότερα βλ. άρθρο «Ο κανόνας της περιουσίας και η Έξοδος» (παρ. «Ρεαλιστικό σύστημα», και παρ. «Το άμεσα δημιουργούμενο οικονομικό περιβάλλον» εδ. «Αποτελεσματική Κτηματαγορά»).

.

Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη (development) διαχωρίζεται από την μεγέθυνση (growth). Γνωστό θέμα στην Επιστήμη, αλλά ίσως όχι και στους οικονομολόγους.

Ως βασικός μακροοικονομικός δείκτης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας προτείνεται η Καθαρή Εθνική Περιουσία (Κ.Ε.Π.), αντί για το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.). Ορίζεται ως η συνολική αξία – κατά το ρεαλιστικό σύστημα – των εμπορεύσιμων ή/και φορολογήσιμων περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Η Κ.Ε.Π. εκφράζει ακριβώς την «οικονομική επιφάνεια» της χώρας, και δείχνει αβίαστα την τάση της. Καθώς εκφράζει έμμεσα και τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο, είναι άριστος δείκτης του οικονομικού μεγέθους και των προοπτικών της χώρας. Άρα και της πιστοληπτικής της ικανότητας.

Για περισσότερα βλ. άρθρο «Ο κανόνας της περιουσίας και η Έξοδος» (παρ. «Καθαρή Εθνική Περιουσία (Κ.Ε.Π.)» και «Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.)»).

.

Εθνικό νόμισμα

Το εθνικό νόμισμα προτείνεται να έχει φυσικό αντίκρισμα την Κ.Ε.Π. Η ποσότητα χρήματος ρυθμίζεται ως ποσοστό της Κ.Ε.Π., με κριτήριο την διασφάλιση του δικαιώματος κατόχου. Η ποσότητα χρήματος είναι λογικό να εξαρτάται από την εμπορευσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Κ.Ε.Π. Έτσι η εξασφάλιση του «δικαιώματος κατόχου» είναι φυσική.

Κατά συνέπεια, το εθνικό νόμισμα γίνεται αβίαστα αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής στη χώρα. Το φυσικό αντίκρισμα ενισχύει σημαντικά την – λόγω της επίσημης έκδοσης και κυκλοφορίας του – de facto αποδοχή του νομίσματος. Η προσδοκώμενη επίδραση στην ψυχολογία της αγοράς είναι προφανής. Στην αίσθηση ασφαλείας.

Για περισσότερα βλ. άρθρο «Ο κανόνας της περιουσίας και η Έξοδος» (παρ. «Εθνικό νόμισμα»).

.

Άμεση φορολογία

Φορολογείται μόνο η περιουσία, ενδεικτικά 1% ετησίως επί της αξίας της, όπως προκύπτει από το ρεαλιστικό σύστημα.

Δ-ε-ν φορολογούνται πιά :

 • Τα πάσης φύσεως εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, κέρδη, μερίσματα, τόκοι κ.λ.π.).
 • Η περιουσία των ασθενέστερων, βάσει μοντέλου αντικειμενικών κοινωνικών κριτηρίων (αριθμός μελών, ηλικία κ.λ.π.).
 • Τα περιουσιακά στοιχεία των αναγνωρισμένων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Οι άμεσοι φόροι ανταποκρίνονται στην εν γένει κρατική μέριμνα για την εκμεταλλευσιμότητα και ασφάλεια της περιουσίας (υποδομές, ασφάλεια, εθνική άμυνα κ.λ.π.).

Το φοροεισπρακτικό σύστημα είναι απλό και υπεραυτόματο, και αποκλιμακώνει μέχρι μηδενισμού την γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, εξαλείφονται συστηματικά (χωρίς άξια λόγου διωκτικά μέτρα) η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή (νόμιμη φοροδιαφυγή), μειώνονται συνολικά οι φόροι και κατανέμονται δίκαια. Διαμορφώνεται παράδεισος του ειλικρινούς φορολογούμενου.

Το σύστημα διαμορφώνει συγχρόνως εργασιακό και επιχειρηματικό τοπίο αξιώσεων. Ιδιαίτερα για τις συνθήκες της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, ο παρεμβατικός ρόλος του Κράτους καθίσταται δευτερευούσης σημασίας.

Για περισσότερα βλ. άρθρο «Ο κανόνας της περιουσίας και η Έξοδος» (παρ. «Το άμεσα δημιουργούμενο οικονομικό περιβάλλον» και «Αναμενόμενες δευτερογενείς αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον»).

 .

Φορολογία της κατανάλωσης

Προτείνονται Ειδικοί Ανταποδοτικοί Φόροι Κατανάλωσης (Ε.Α.Φ.Κ) μόνο σε ορισμένα επιβαρυντικά είδη :

 • Επιβάρυνσης της Υγείας (φάρμακα, καπνός, οινοπνευματώδη, τυχερά παιχνίδια)
 • Επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος (σκουπίδια, συσκευασίες, προωθητικά αέρια, πετρελαιοειδή)
 • Ανάλωσης Φυσικών Διαθεσίμων (ορυκτά καύσιμα, νερό)
 • Πολυτελείας (χρυσός, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι)

Δ-ε-ν φορολογούνται πιά :

 • Η κατανάλωση των υπολοίπων ειδών (τρόφιμα, θεάματα κ.λ.π.).
 • Οι πάσης φύσεως μεταβιβάσεις (ακίνητα, μετοχές κ.λ.π.) και συναλλαγές (υπηρεσίες κ.λ.π.).

Η είσπραξη των Ειδικών Ανταποδοτικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Α.Φ.Κ.) προβλέπεται αυτόματη. Με τη χρήση ειδικής χρεωστικής κάρτας, ο φόρος καταβάλλεται απ’ ευθείας από τον καταναλωτή στο δημόσιο ταμείο.

Κλείνουν συστηματικά και αβίαστα τα περιθώρια για λαθρεμπόριο. Οι φόροι καταλήγουν ασφαλώς στην κάλυψη των αντίστοιχων θεσμοθετημένων κοινωνικών δράσεων.

Για περισσότερα βλ. κείμενο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (σελ.19 κ.ε., κεφ. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»).

Σημείωση: Για την κριτική στα ισχύοντα («αντικειμενικό» σύστημα, κανόνας του χρυσού, κανόνας Fiat money, Α.Ε.Π., φορολογία εισοδήματος, φορολόγηση της κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,) βλ. άρθρο «Ο κανόνας της περιουσίας και η Έξοδος» (παρ. «Κριτική στο «γνωστό» και το «οικείο»»).

.

Ηλεκτρονική προτυποποίηση διαδικασιών

Προτείνεται η πλήρης προτυποποίηση, σε περιβάλλον διαδικτύου, όλων των διαδικασιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε περιβάλλον web (java, php κ.λ.π.) διαμορφώνονται μεταπρογράμματα (metaprograms)  με τις εξής αρχές και προδιαγραφές :

 1. Ο χρήστης αναγνωρίζεται με αναμφισβήτητο τρόπο, με συστήματα αιχμής (δακτυλικό αποτύπωμα, ίριδα, καρδιακοί παλμοί κ.λ.π.). Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του χρήστη (γονέας, κηδεμόνας, λογιστής κ.λ.π.).
 2. Το κάθε πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να ανασύρει από τις διάφορες βάσεις δεδομένων (TAXIS, δημοτολόγιο κ.λ.π.) τα απαιτούμενα στοιχεία του χρήστη. Ποτέ δεν ζητείται, δηλαδή, από τον χρήστη να ξαναδώσει στοιχεία του που ήδη υπάρχουν.
 3. Για να ζητήσει και να πάρει στοιχεία άλλων προσώπων απαιτείται νόμιμη αιτιολογία. Στη συνέχεια καταγράφεται η σχετική ενέργεια και ειδοποιείται ηλεκτρονικά το άλλο πρόσωπο και η αρμόδια υπηρεσία.
 4. Το κάθε πρόγραμμα παρέχει διαδοχικά πληροφορίες και οδηγίες, άμεσα και με απλούς χειρισμούς, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.
 5. Το κάθε πρόγραμμα εμπεριέχει έλεγχο νομιμότητας, και ιδιαίτερα επιλογή των προς εφαρμογή διατάξεων, ζητώντας από τον χρήστη απλές απαντήσεις σε ευκόλως αναγνωρίσιμα ερωτήματα.
 6. Το κάθε πρόγραμμα εμπεριέχει έλεγχο πληρότητας των στοιχείων, καθώς και οδηγίες για την ταχυδρομική αποστολή φακέλου, αν τυχόν απαιτείται.
 7. Η εν γένει διεκπεραίωση της διαδικασίας (πρωτοκόλληση, κοινοποιήσεις, ενημερώσεις κ.λ.π.) είναι αρμοδιότητας του προγράμματος.

Ας σημειωθεί ότι προ ετών το πρόγραμμα «ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», σχεδιασμού και ιδιοκτησίας του υπογράφοντος, προσέφερε αντίστοιχες υπηρεσίες. Η φιλικότητα και η πληρότητα του προγράμματος ήταν οφθαλμοφανούς διαφοράς με το επίσημο πρόγραμμα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., της συνήθους λογικής.

Με την ανάπτυξη, από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, προγραμμάτων προτυποποίησης αυτής της λογικής αποκλιμακώνεται η γραφειοκρατία.

Είναι χαρακτηριστικό, συγκριτικά, ότι πρόσφατα διαφημίσθηκαν ευρέως επίσημα προγράμματα που παρέχουν στον πολίτη στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.) με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΚΕΠ. Για να μπορεί να τα πάει σε άλλες υπηρεσίες – προφανώς. Γιατί άραγε δεν βρήκαν τρόπο να τα παίρνει αυτά τα στοιχεία η μία υπηρεσία από την άλλη; Κατ’ ευθείαν. Βλάκες ή επιτήδειοι;

.

Κρατικός έλεγχος νομιμότητας

Η ως άνω ηλεκτρονική προτυποποίηση διαδικασιών ενισχύει την ούτως ή άλλως σκόπιμη μετατροπή των συνήθων προληπτικών ελέγχων σε ισχυρούς κατασταλτικούς. Υπάρχει, αν είναι σωστό το πρόγραμμα, αυτόματος έλεγχος.

Ο πολίτης θεωρείται ειλικρινής και νόμιμος, μέχρις αποδείξεως του εναντίου. Υποχρεούται απλώς σε υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες γνωστοποιεί τις προθέσεις του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντί να ζητάμε οικοδομική άδεια π.χ., υποβάλλουμε την μελέτη μας και γνωστοποιούμε έναρξη εργασιών. Εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν παρανομία. Και όταν υπάρξει υπόνοια παράβασης έρχεται ο έλεγχος. Μόνο που κατασταλτικός έλεγχος σημαίνει πως ό,τι είναι παράνομο γκρεμίζεται.

Η διαφορά με τα ισχύοντα δεν είναι μόνο ηθική. Είναι και οικονομική, αλλά και σε αποτελεσματικότητα.

Για περισσότερα βλ. κείμενο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (σελ.28 εδ. «Απελευθέρωση»).

.

Κράτος Πρόνοιας

Οι πάσης φύσεως κοινωνικές παροχές σχεδιάζονται με ευθυκρισία ώστε να διαμορφώνουν πρόσφορο έδαφος υγιούς δημογραφικής ανάπτυξης, αποφεύγοντας υπερπροστατευτικές πρακτικές και παροχές που οδηγούν σε αφύσικες συμπεριφορές και αστοχίες.

Ένα ορθολογικά «σκεπτόμενο» Κράτος φροντίζει την Υγεία κατά προτεραιότητα. Δεν ξοδεύεται άσκοπα σε νοσήλεια και φάρμακα. Προληπτική Ιατρική είναι η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας. Προληπτική Υγιεινή είναι η φροντίδα να μην αρρωσταίνουμε. Τεράστια διαφορά – όχι μόνο σε έξοδα.

Αντίστοιχα, ένα ορθολογικά «σκεπτόμενο» Κράτος φροντίζει την κοινωνική ασφάλιση με φυσικά κριτήρια. Με εύλογη ανταπόδοση εισφορών, αλλά και συνετή αντίληψη της έννοιας «σύνταξη».

Το μέγα αυτό θέμα απλώς το θίγω εδώ. Θα το δούμε ξανά στο (γ) και (ε) άρθρα της σειράς.

.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πρόκειται για πρόταση επαναφοράς των αρχαιοελληνικών αντιλήψεων περί Αμφικτιονίας, σε νέα μορφή και με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι Δήμοι όχι μόνο είναι αφεντικά στον τόπο τους, αλλά είναι και φορείς της νέο-εισαγόμενης «Εγκριτικής Εξουσίας».

Έχουν απόλυτη οικονομική αυτοτέλεια, καθώς τους αποδίδονται ηλεκτρονικά και αυθημερόν τα θεσμοθετημένα φορολογικά έσοδα, κατά επί μέρους φόρο ή κατηγορία φόρων. Γίνεται αυτόματα εκκαθάριση κατά κάθε πληρωμή φόρου.

Οι δημοτικοί πόροι από τους φόρους περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων επιμερίζονται στους Δήμους όπου υπάγονται τα στοιχεία ακινήτων της φορολογούμενης περιουσίας, ανάλογα με την αντίστοιχη αξία τους. Οι δημοτικοί πόροι από τους Ειδικούς Ανταποδοτικούς Φόρους Κατανάλωσης (Ε.Α.Φ.Κ.) κατανέμονται ανάμεσα στους Δήμους του τόπου λιανικής πώλησης και του τόπου κατοικίας του φορολογούμενου ή της έδρας της επιχείρησης.

Οι δήμοι αξιοποιούν την υποστήριξη του επιτελικού Κράτους, ιδιαίτερα την ηλεκτρονική προτυποποίηση. Το Κράτος ενθαρρύνει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των Δήμων. Οι δήμοι υποχρεούνται να υλοποιούν στο χώρο ευθύνης τους την εθνική πολιτική, σε σαφώς προδιαγεγραμμένη βάση συνεργίας.

Οι δήμοι είναι αρμόδιοι για την διοίκηση των πάσης φύσεως υποθέσεων, εντός των γεωγραφικών ορίων τους, υπό ειδικό Νόμο εθνικών όρων, που υφίσταται για κάθε δήμο. Απαγορεύεται οιασδήποτε μορφής δεσμευτικός προληπτικός έλεγχος. Κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται τόσο από το Δημοτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο (βλ. παρακάτω), όσο και από την κεντρική διοίκηση και τη Δικαιοσύνη.

Στα πλαίσια του ειδικού Νόμου εθνικών όρων, κατά δήμο, καθορίζονται οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και όροι (μνημεία, εθνικές υποδομές και χώροι, ειδικοί όροι προστασίας της φύσης κ.λ.π.). Βάσει αυτού του ειδικού νόμου όρων στον χώρο του, ο κάθε δήμος σχεδιάζει και κατασκευάζει τα δημοτικά έργα. Και αναλαμβάνει κατά νόμον ευθύνες.

Συνεχίστε στη 3η σελίδα (…)


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Γίνε Μέλος
Αγοράζοντας μια συνδρομή, στηρίζεται τη προσπάθειά μας και γίνεστε ενεργό μέλος της ομάδας μας (κίνημα). Θα λάβετε και τα δύο παρακάτω πλεονεκτήματα:

1. Θα μπορείτε να μελετάτε τα άρθρα/αναλύσεις χωρίς να βλέπετε διαφημίσεις (χωρίς περισπασμούς δηλαδή).

2. Θα μπορείτε να τα εκτυπώνετε ή/και να τα αποθηκεύετε σε μορφή PDF (για να τα έχετε πάντα δικά σας).

Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×
Don`t copy text!