Τράπεζα της Ελλάδος – Σελίδα 2 – The Analyst
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τράπεζα της Ελλάδος

Α. Στην Έκθεση Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

1. Σελ. 208 Με τα άρθρα 164-167 του Μέρους ΣΤ’ ρυθμίζονται επιμέρους θέματα [!!!!!!] αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών,…….

2. Σελ. 229  Β. Αξιολόγηση Άλλων Διατάξεων [Ο νομοθέτης ζητά] 11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου: [Και το υπουργείο αναφέρει] Άρθρα 164-165: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση και προκειμένου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του είναι αναγκαίες ρυθμίσεις νομοτεχνικής φύσεως, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος…….[Ουδεμία αναφορά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το άρθρο 165 παράγραφος 7.  Η μονοπωλιακή επέκταση του εκδοτικού προνομίου της ΤτΕ για άλλα 30 χρόνια είναι ρύθμιση νομοτεχνικής φύσεως!!!!!!!!!!]

3. Σελ. 230 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά του λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα: [Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 165: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των ν.3601/2007ν.3867/2010ν.4079/2012, βελτιώνονται τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.  [Ουδεμία αναφορά γίνεται στην αναγκαιότητα τροποποίησης του ν.3424/1927΄όπως αναφέρεται στο άρθρο 165 παράγραφος 7!!!!!!!!]

4. Σελ. 231 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.  [Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 164-165 Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξυπηρετείται η σταθερότητα του συστήματος, οπότε εάν τα οικονομικά μεγέθη του πιστωτικού ιδρύματος δεν εξελίσσονται ικανοποιητικά, οι ομολογίες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινό μετοχικό κεφάλαιο διασφαλίζοντας την ποιότητα των βασικών ιδίων κεφαλαίων…………  Η προτεινόμενη ρύθμιση συνδυάζει ορισμένα στοιχεία της ανακεφαλαιοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στην Πορτογαλία (υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες) και στην Κύπρο (τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.  [Ουδεμία αναφορά στον λόγο γιατί συμπεριλήφθηκε το άρθρο 165 παράγραφος 7 στο νομοσχέδιο]     

5. Σελ. 231 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.4 Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. {Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 164-165 Αναφέρονται αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αξιολογηθεί ως βιώσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Παράλληλα γίνονται ορισμένες οργανωτικές αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  [Δηλαδή η επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ για 30 χρόνια δεν έχει αξιολογηθεί εάν έχει κάποια συνέπεια, θετική ή αρνητική, στην οικονομία και στην κοινωνία, εκτός και εάν με την παρούσα διατύπωση στα πιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνεται και η ίδια η ΤτΕ οπότε η Γενική Συνέλευση στις 24.4.2012 την αυτοαξιολόγησε ως βιώσιμη!!!!!!]

6. Σελ. 232 Ο νομοθέτης ζητά να αναφερθούν επιγραμματικά τα μέρη που εκλήθησαν για διαβούλευση και το υπουργείο αναφέρει ότι για τα άρθρα 164-165 έγινε διαβούλευση μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2012 και οι ρυθμίσεις τέθηκαν υπόψη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος [για το άρθρο 165 παράγραφος 7 διαβουλεύτηκε με τον εαυτό της?!!!], της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. [Αυτοί είναι οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα!!!]

7. Σελ. 233 Ο νομοθέτης ζητά τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στην διαβούλευση και το υπουργείο απαντά ότι υπήρξε σύγκλιση απόψεων και όπου δεν υπήρξε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις. [Προφανώς για το Άρθρο 165 παράγραφος 7 η Τράπεζα της Ελλάδος συμφώνησε με τον εαυτό της ακόμη και εάν υπήρξαν επιμέρους εσωτερικές διαφωνίες για το εάν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για άλλα 30 χρόνια!!!!!]

Β.  Στην Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το άρθρο 165 παράγραφος 7, στις σελίδες 125, 199 και 203, γίνεται απλά αναφορά στην κύρωση της αλλαγής του Καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος.

5/12/2012  Εισάγεται προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το σχέδιο νόμου 4099.  Χαρακτηριστικά της επί της αρχής 1ηςανάγνωσης είναι:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανοίγει την συζήτηση.  Μετά από συζήτηση καθορίζονται ποιοι φορείς πρέπει να προσκληθούν, ειδικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ΣΜΕΧΑ, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.  Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη ζητάει να έρθει εκπρόσωπος του Σωματείου Καθαριστριών (άρθρο 167 !!!) και ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος ζητάει να ξεμπερδεύουν με το νομοσχέδιο σήμερα (!!!).  Η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Κυρία Ασημίνα Ξηροτύρη, αναφερόμενη σε άρθρα (164) του νομοσχεδίου που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,  ζητάει να παρευρεθεί ο Διοικητής της ΤτΕ.  Ο Πρόεδρος την ενημερώνει ότι ο Διοικητής θα παρευρεθεί σε άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα όπου μπορεί να θέσει το θέμα.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Κύριος Στέφανος Σαμοϊλης παίρνει τον λόγο και δεν κάνει καμιά αναφορά στο άρθρο 165 παράγραφος 7.  Σε κάποια αποστροφή του λόγου επικρίνει τις υπερεξουσίες του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.  Καταψηφίζει.

Ο βουλευτής Κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (ΠΑΣΟΚ) εγκρίνει και δεν κάνει καμία αναφορά στο αρθ.165§7

Ο εισηγητής του νομοσχεδίου βουλευτής Κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος (ΝΔ) από το άρθρο 164 πηγαίνει κατευθείαν στο 166 και το 167 κλείνοντας της τοποθέτηση του.

Οι βουλευτές, Κύριος Νότης Μαριάς (ΑΝΕΛ),  Κύριος Ηλίας Παναγιώταρος (Χρυσή Αυγή),  Κυρία Ασημίνα Ξηροτήρη  (ΔΗΜΑΡ), Κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) δεν κάνουν καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

Ο Υπουργός Οικονομικών Κύριος Γιάννης Στουρνάρας δεν κάνει καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζει ότι δεν είναι από τα νομοσχέδια που έχει έντονη αντίρρηση.  Καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης ζητάει να έρθει στην επιτροπή ο Διοικητής της ΤτΕ.  Αναφέρεται στο σκάνδαλο της Πειραιώς.  Καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

Κανένας από τους επόμενους ομιλητές δεν αναφέρθηκε στο αρθ.165§7.

13/12/2012  Μετά από 3 συνεδριάσεις, μία στις 5/12 και δύο στις 6/12, γίνεται η δεύτερη κατ’άρθρο ανάγνωση του ν.4099 στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος για ζητήματα που αφορούν την ΤτΕ.  Κανένας μέλος της Επιτροπής δεν του θέτει ερώτηση που αφορά την επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ.

Ο εισηγητής του νομοσχεδίου βουλευτής Κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος για δεύτερη φορά προσπερνάει το άρθρο 165 και πηγαίνει από το 164 στο 166.

Κανένα μέλος της Επιτροπής, κανένας ομιλητής ούτε της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης,  στην κατ’ άρθρο συζήτηση δεν αναφέρεται στο  αρθ.165§7.

Ψηφίζεται στην Επιτροπή από τους βουλευτές της συμπολίτευσης ο ν.4099 και καταψηφίζεται από την αντιπολίτευση.

14/12/2012  Κατατίθεται η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νομοσχεδίου 4099 και δεν γίνεται καμία αναφορά στο άρθρο 165 παράγραφος 7.

17/12/2012  Εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση επί της αρχής το σχέδιο νόμου.  (ν.4099)

Και πάλι καμία αναφορά από τον εισηγητή του νομοσχεδίου Κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο στο άρθ. 165§7.

Κανένα κόμμα, ούτε της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης δεν αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο.

18/12/2012  Συζήτηση επί των άρθρων και ψήφιση του νομοσχεδίου.

Και πάλι καμία αναφορά από τον εισηγητή του νομοσχεδίου Κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο στο άρθ. 165§7 που πάλι προσπερνάει το συγκεκριμένο άρθρο.

Κανένα κόμμα, ούτε της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης δεν αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίζεται από τους βουλευτές της συμπολίτευσης δια βοής και καταψηφίζεται από την αντιπολίτευση.

19/12/2012  Η Ελλάδα ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επαναγοράς ομολόγων.  Η ΕΚΤ ανακοινώνει ότι θα αποδέχεται ξανά από τις 21/12/2012 τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο.

20/12/2012 Στο ΦΕΚ Α250 δημοσιεύεται ο Νόμος 4099/2012 που μεταξύ άλλων παρατείνει την άδεια λειτουργίας της Τραπέζης της Ελλάδος και της παραχωρεί μονοπωλιακά το εκδοτικό προνόμιο έως το 2050.

27/12/2012 Δημοσιεύεται η έκθεση της Blackrock για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

21/1/2013  Η ΤτΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της για το 2012.  

2012 2011
Μετοχικό Κεφάλαιο 815.494.092 € 815.442.174 €
Σύνολο Ενεργητικού 159.778.239.828 € 168.436.419.776 €
    5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 19.346.500.000 € 76.159.500.000 €
    6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 101.850.944.365 € 52.009.194.702 €
Λογαριασμού Εκτός Ενεργητικού 275.282.819.200 € 279.583.753.525 €
    3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων 25.568.946.751 € 142.876.476.764 €
    4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλαδος ως ασφάλεια για πράξεις έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα 191.524.930.187 € 84.822.677.096 €
Κέρδη Χρήσεως 318.649.203 € 96.636.842 €

25/2/2013  Στην ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤτΕ ο διοικήτης, Γεώργιος Προβόπουλος, μεταξύ άλλων λέει:

“……….ο κίνδυνος της κατάρρευσης αποφεύχθηκε, το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ απομακρύνθηκε και η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται σταδιακά. Αυτές οι ενθαρρυντικές εξελίξεις δεν αφήνουν όμως περιθώρια για εφησυχασμό.

………………………………………………………………………………………….

Σημαντική η μέχρι στιγμής πρόοδος στην αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος

………. Ο τομέας ανασυντάσσεται μέσω της συνένωσης δυνάμεων. Το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οι συνθήκες υπερβάλλουσας δυναμικότητας, που έχουν διαμορφωθεί στον τραπεζικό κλάδο, απαιτούν λιγότερες και ισχυρότερες μονάδες ώστε αυτές να είναι και σε βάθος χρόνου ανθεκτικές σε απροσδόκητες εξωγενείς διαταραχές.
………

Έτσι, σε λίγους μήνες, στο τέλος της διαδικασίας αυτής, εκτιμάται ότι θα έχουν συγκροτηθεί τρεις μεγάλοι και ισχυροί όμιλοι μαζί με μερικές άλλες μικρότερες τράπεζες. Τα μερίδια αγοράς των τραπεζών αυτών, σε συνδυασμό με την παρουσία ξένων τραπεζών, διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό. [Οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας πρέπει να διατηρήσουν το σφρίγος τους με την απελευθέρωση και τον ανταγωνισμό.] Είναι φανερό ότι το τραπεζικό σύστημα γίνεται περισσότερο συγκεντρωμένο και αποδοτικό, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αξιοποίηση των συνεργειών και των οικονομιών κλίμακας…”

Σχιζοφρενικό είναι επίσης ότι από τα €318.650 εκ. ευρώ κέρδη της ΤτΕ στο ελληνικό δημόσιο περιήλθαν τα €305.300εκ.  Δηλαδή την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύονταν τις μνημονιακές συμβάσεις μειώνοντας μισθούς, συντάξεις και επέβαλε φόρους, την ίδια ώρα αποκόμιζε κέρδη από την ΤτΕ και την συμμετοχή της ΤτΕ στο ΕΚΤ.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.
Don`t copy text!