ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ – The Analyst

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò (Ä) óõíïìéëåß ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÍÄ Áíôþíç ÓáìáñÜ (Á) êáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõò óôï ÕÅÈÁ, ÄåõôÝñá 31 Ìáúïõ 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Advertisements

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.